10 พฤศจิกายน, 2552

ตัวอย่างข้อสอบภาษาเกาหลี EPS-KLT


สวัสดีค่ะ ผู้เขียนในฐานะของผู้ที่ทำงานโดยตรงด้านการจัดส่งแรงงานไปทำงานระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี มองเห็นปัญหาในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดส่ง และปัญหาสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกแรงงานมากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องของความเสียเปรียบในเรื่องความสามารถในการสื่อสารของแรงงานไทยกับบุคคลต่างชาติ ต่างภาษา โดยเฉพาะภาษาเกาหลี ซึ่งทางการเกาหลีกำหนดว่า แรงงานที่จะเดินทางเข้าไปทำงานตามระบบ EPS ได้นั้น ต้องผ่านการสอบความสามารถภาษาเกาหลี หรือเรียกกันว่า EPS-KLT(Employment Permit System for Korean Language Test)

ประเทศที่จัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีมีทั้งหมด 15 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งการสอบดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (HRD) หน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงานเกาหลี โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเป็นผู้ประสานดำเนินการฝ่ายไทย ที่ผ่านมาไทยได้มีการสอบ EPS-KLT แล้วทั้งสิ้น 6 ครั้งใน 5 ปี สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เข้าสอบและผู้สอบผ่านในแต่ละปีอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก หากผลการสอบอยู่ในระดับที่ต่ำลงทุกปี แนวโน้มโควตาการจ้างแรงงานไทยในปีต่อๆไปอาจลดลงเรื่อยๆ

เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบในครั้งต่อๆไป สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (HRD) ได้จัดทำหนังสือตัวอย่างข้อสอบ EPS-KLT พร้อม VCD เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และแจกจ่ายแก่หน่วยงานจัดส่ง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ตัวอย่างคำถามการฟัง จำนวน 960 ข้อ พร้อมเฉลย ซึ่งต้องเปิดอ่านพร้อมไฟล์เสียง ตัวอย่างคำถามการอ่าน จำนวน 960 ข้อ พร้อมเฉลย และการฝึกออกเสียงและคำศัพท์เบื้องต้น ตัวอย่างข้อสอบดังกล่าวเป็นแนวข้อสอบที่ออกสอบจริง เป็นภาษาเกาหลีทั้งหมด นอกจากจะทำให้ทราบความหมายของคำถามและคำตอบแล้ว ยังทราบในสิ่งที่ควรจะทราบเป็นอันดับแรกในการทำข้อสอบจริงด้วยคือ วิธีการทำข้อสอบ ผู้เขียนเชื่อมั่นว่าหากฝึกปรือเป็นประจำ อย่างน้อยก็จะทำให้ผู้สอบมีควมมั่นใจและ มีสมาธิในการฟังข้อสอบมากขึ้นค่ะ ขอให้โชคดีในการสอบครั้งหน้า สวัสดีค่ะ

คลิกเพื่อdonwload

http://sites.google.com/site/thaieps/-eps-klt